ดาวน์โหลด PDF พิมพ์ ส่งเมล
Friday, 28 August 2009

ann70_1.gif แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (แผนงานคณะพยาบาลฯ)
 
ann70_1.gif 
คู่มือการบริหารจัดการโครงการและการบริหารการเงินของคณะกรรมการดำเนินงาน

ann70_1.gif แบบฟอร์มเสนอขอโครงการ

ann70_1.gif logo สสส. & logo ทค.พย. 

ann70_1.gif การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ann70_1.gif การขออนุมัติปิดโครงการย่อย (Project)

ann70_1.gif การขออนุมัติปิดโครงการแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

 ann70_1.gifแนวทางการขออนุมัติปิดโครงการ by Aj.Pimpa

ann70_1.gifเอกสารประกอบการประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ เครือข่ายพย.สสส.ครั้งที่ 2 (1)       

ann70_1.gifเอกสารประกอบการประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ เครือข่ายพย.สสส.ครั้งที่ 2 (2)
1192388166.gif