เครือข่าย พย.สสส. PDF พิมพ์ ส่งเมล
Wednesday, 26 August 2009
 ภาคีเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พย.สสส.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภาคีหลัก
 สถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ของรัฐและสถาบันแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ที่เป็นสถาบันหลักในการฝึกภาคปฏิบัติของสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่เป็นภาคีหลัก 21 แห่ง (ผู้สร้างพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ)

1.       คณะพยาบาลศาสตร์  ม.ขอนแก่น  
2.       คณะพยาบาลศาสตร์  ม.เชียงใหม่
3.       คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์    
4.       คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

5.       คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร  (พิษณุโลก)
6.       คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
7.       คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม

8.       คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

9.      
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
10.    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
11.    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
12.    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.    ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  ม.มหิดล
14.    ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
15.    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  ม.นครพนม
16.    วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ม.ราชภัฏสวนสุนันท
17.   
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
18.    สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
19.    สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  ม.แม่ฟ้าหลวง
20.    สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร  (พะเยา)
21.    สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ภาคียุทธศาสตร์
 องค์กรผู้วางนโยบายและผู้สนับสนุน การสร้างพยาบาล การนำใช้พยาบาล และการพัฒนาพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
1. สภาการพยาบาล
2. ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทค.พย.)
3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
4. เครือข่ายแผนงานการสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ
5. สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.)
6. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
7. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
8. สมาคม/ชมรมทางการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่างๆ
9. กรมอนามัยและกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
10. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
11. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
12. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)
13. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อื่นๆ