ความเป็นมา PDF พิมพ์ ส่งเมล
Wednesday, 26 August 2009
       ระหว่างเดือนเมษายน 2546 ถึง กันยายน 2550 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้รับการสนับสนุนแผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพระยะที่ 1 มีสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ 15 แห่ง เข้าร่วมโครงการ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแกนกลางในการประสานงาน   กำหนดเป้าหมาย คือ มุ่งสร้างองค์ความรู้ บูรณาการความรู้เข้าสู่หลักสูตรและผลิตพยาบาลที่มีแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ
       แผนงานดังกล่าวได้เชิญชวนให้ผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุน ปรากฏว่าอาจารย์และนิสิตนักศึกษาพยาบาลมีความตื่นตัวเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก เกิดเป็นงานวิจัยบ้าง การพัฒนาบ้าง และการบริการวิชาการบ้าง เมื่อสิ้นสุดแผนงานในปี 2550 คณะกรรมการผู้ร่วมดำเนินโครงการและทางสสส. ได้สรุปประเมินผลว่า การดำเนินงานของสสส. ได้สรุปประเมินผลว่า การดำเนินงานของแผนงานนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เป็นการสร้างกระแสความสนใจการสร้างเสริมสุขภาพ และถือเป็นการสร้างศักยภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อผลักดันสู่ความเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ  ซึ่งทางสสส. ยินดีสนับสนุนทุนดำเนินการต่อเป็นระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  
       ในระยะที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับมอบหมายให้เป็นสถาบันที่รับผิดชอบแผนงานนี้ต่อตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งในระยะแรก รศ. นิตย์ ทัศนิยม ในฐานะผู้จัดการแผนงาน ได้ดำเนินการต่อยอดงานเดิม เพื่อมุ่งให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมทั้งระบบ จึงมีการขยายเครือข่ายพยาบาลศาสตร์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(พย.สสส.)  มีสถาบันการศึกษาพยาบาล 21 แห่งเป็นภาคีเครือข่าย ขยายโครงการสร้างเสริมสุขภาพหลายโครงการ และในปัจจุบัน รศ.ดร. วรรณภา ศรีธัญรัตน์ ในฐานะผู้จัดการแผนงานคนที่ 2  ได้เข้ารับรับผิดชอบและมุ่งที่จะบูรณาการ และสร้างสรรค์ผลงาน ให้ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ