การดำเนินการที่ผ่านมา PDF พิมพ์ ส่งเมล
Wednesday, 26 August 2009
ระยะที่ 1 (เมษายน 2546–กันยายน 2550) ระยะของการสร้างศักยภาพ
 แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พย.สสส.) ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. เป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 43,765,000 บาท มีการดำเนินงานร่วมกับ 15 สถาบันขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์การสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 2) ยุทธศาสตร์การประยุกต์ความรู้และการจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 3) ยุทธศาสตร์การสร้างพลังเครือข่ายองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ  4) ยุทธศาสตร์การสร้าง Public image ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสังคมไทย และ 5) ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่มีแนวคิดและทักษะการสร้างเสริมสุขภาพ สรุปผลการดำเนินการโดยการถอดบทเรียนการทำงานของทั้ง 15 สถาบัน เกิดการสร้างศักยภาพในการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของสถาบันเครือข่าย รวมทั้งมีการจัดทำสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion competency) ของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทยด้วย

 ระยะที่ 2 (2551-2553) ระยะต่อยอดแผนงาน
 แผนงานฯ ระยะนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. มีระยะเวลา 3 ปี (พฤษภาคม 2551 – มกราคม 2554) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45 ล้านบาท การดำเนินงานระยะนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ระยะที่ 2.1 (2551-2552) และระยะที่ 2.2 (2552-2553) 
        การดำเนินงานในระยะที่ 2.1  ระยะขยายและสร้างพลังเครือข่าย มีการดำเนินงานต่อเนื่อง และใช้กรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promoting University, HPU) มี 6 องค์ประกอบ คือ 1) นโยบายและแผนงาน 2) สถานที่ทำงานสร้างเสริมสุขภาพ 3) หลักสูตร การเรียนการสอน และวิจัย 4) การพัฒนานักศึกษา 5) การพัฒนาสุขภาพชุมชน และ 6) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยแผนงานฯ มีสถาบันภาคีหลัก 21 แห่ง เป้าหมายมุ่งกลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล จึงเป็นเสมือนครูและศิษย์พยาบาลร่วมสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านโครงการของอาจารย์และของนิสิต/ นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 41 โครงการ ของ 11 สถาบัน รวมเป็นเงิน 3,732,500 บาท 
        การดำเนินงานในระยะที่ 2.2 ระยะบูรณาการและสร้างสรรค์ผลงาน ของระยะที่ 1 และระยะที่ 2.1 โดยใช้แนวคิด “การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อทุกคนและทุกคนมีส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion for all, all for health promotion)” และ การจัดการความรู้ (Knowledge management) เป็นกรอบแนวคิดและกลไกการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4 สร้าง เพื่อการสร้างพยาบาลที่มีแนวคิดและสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ในระบบสุขภาพใหม่และท่ามกลางภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก