กรอบแนวคิดการดำเนินงาน PDF พิมพ์ ส่งเมล
Wednesday, 26 August 2009
      กรอบแนวคิดการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพระยะที่ 2.1 ระยะบูรณาการและสร้างสรรค์ผลงาน
      • ใช้แนวคิด Health promotion for all, all for health promotion  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม (participation) ของภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์ ในการร่วมเป็น เจ้าภาพ เจ้ามือ และเจ้าของ การสร้างพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน  
      •  ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ (knowledge management, KM) แบบครบวงจร เป็นกลไกในการ บูรณาการศักยภาพแผนงานในระยะที่ 1 และระยะที่ 2.1 เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4 สร้าง (สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม สร้างพยาบาล สร้างพลังภาคี และสร้างนโยบาย) ขององค์กรภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์ เพื่อการสังเคราะห์ความรู้ การใช้ความรู้  และเผยแพร่ความรู้  โดยมีแนวคิดร่วม คือ การขับเคลื่อนจาก งานประจำ สู่วิจัย และนวัตกรรม (Routine to Research and Innovation, R to R & I) และนำกลับสู่งานประจำใหม่
      ทั้งนี้การดำเนินงานเพื่อสร้างพยาบาลที่มีสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ 4 สร้าง นั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยท้าทายจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของสังคมไทยและสังคมโลก