ยุทธศาสตร์ PDF พิมพ์ ส่งเมล
Wednesday, 26 August 2009

ยุทธศาสตร์ “4 สร้าง”

1. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
2. สร้างพยาบาลที่มีสมรรถนะสร้างเสริมสุขภาพ 
3. สร้างพลังภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ 
4. สร้างนโยบายสุขภาพสังคม (สุขภาวะสังคม)