เป้าหมายและตัวชี้วัดผลลัพธ์ PDF พิมพ์ ส่งเมล
Wednesday, 26 August 2009

ปี พ.ศ. 2553 และ ปี พ.ศ. 2553-2555


ปี พ.ศ. 2553
1. มีแผนที่ทิศทางการวิจัย (Research mapping) ด้านการสร้างเสริมสุขภาพใน 2 ระดับ คือ ระดับแผนงาน และระดับสถาบันของภาคีหลัก
2. มีฐานข้อมูล/การสังเคราะห์ชุดความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
3. มีการกำหนดสมรรถนะและเนื้อหาสาระของการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์   
4. มีนวัตกรรมการศึกษาและการบริการเพื่อสร้างสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของภาคีหลักอย่างเป็นรูปธรรม (ในรายวิชา/ กิจกรรม/โครงการ) อย่างน้อย 5 สถาบัน 
5. มีการพัฒนาขีดความสามารถและการสื่อสารการสร้างเสริมสุขภาพของภาคีหลักและแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม 
6. มีแผนงานการพัฒนาเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ในสถาบันภาคีหลัก อย่างน้อย 5 สถาบัน 
7. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนาองค์กรสร้างเสริมสุขภาพของสถาบันภาคีหลัก
มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการผลิตพยาบาลที่มีสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพระดับสถาบัน 

ปี พ.ศ. 2553-2555
1. มีการทบทวนแผนที่ทิศทางการวิจัย (Research mapping) ด้านการสร้างเสริมสุขภาพใน 2 ระดับ คือ ระดับแผนงาน และระดับสถาบันของภาคีหลัก 
2. มีการขยายฐานข้อมูล/ การสังเคราะห์ชุดความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 3 เรื่อง  3. มีการพัฒนาสมรรถนะและเนื้อหาสาระของการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 3 ระดับ (ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเฉพาะทาง)
4. มีการขยายการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการบริการเพื่อสร้างสมรรถนะสร้างเสริมสุขภาพของภาคีหลักอย่างเป็นรูปธรรม (ในหลักสูตร/รายวิชา/กิจกรรมหรือโครงการในการจัดการศึกษาหลักสูตร) 
5. มีการพัฒนาขีดความสามารถ การสื่อสาร และระบบกลไกการดำเนินงาน ของภาคีหลักและแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม
6. มีแผนงานและการดำเนินงานการพัฒนาเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมในสถาบันภาคีหลัก อย่างน้อย 10 สถาบัน 
7. มีนโยบายด้านการพัฒนาองค์กรสร้างเสริมสุขภาพของสถาบันภาคีหลัก
8. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการผลิตพยาบาลที่มีสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ระดับสถาบัน (อย่างน้อย 10 สถาบัน) 
9. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการผลิตพยาบาลที่มีสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ระดับองค์กรวิชาชีพ