แผนงาน พย.สสส. PDF พิมพ์ ส่งเมล
Wednesday, 26 August 2009
ยุทธศาสตร์ แผนงานเชิงรุกและเชิงรับตามยุทธศาสตร์   
1.      สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแผนงานเชิงรุก 1.1. ชุดโครงการจัดทำแผนที่ทิศทางการวิจัย (Research mapping) ด้านการสร้างเสริมสุขภาพใน 2 ระดับ คือ ก) ระดับแผนงาน และ ข) ระดับสถาบันของภาคีหลัก (A 1.1) 1.2. ชุดโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและสังเคราะห์ชุดความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (A 1.2) (อย่างน้อย 1 เรื่อง) เช่น ก) ชุดความรู้ด้านพฤติกรรม/ทักษะการสร้างเสริมสุขภาพ (การออกกำลังกาย อาหารสุขภาพ การจัดการความเครียด และอื่นๆ) ข) ชุดความรู้/หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการพยาบาลสุขภาพเฉพาะสาขาและอื่นๆ  ค) ชุดความรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนการสร้างเสริมสุขภาพรายวิชาต่างๆ ง) ชุดความรู้องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ และ จ) ชุดความรู้การสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาอุดมศึกษา/ ทีมสุขภาพ ฉ) ชุดความรู้ตามประเด็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promoting University, HPU) ใน 6 องค์ประกอบ หรือการสร้างเสริมสุขภาพอื่นๆ 1.3. ชุดโครงการสังเคราะห์ชุดความรู้ด้านสมรรถนะพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion competency) ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 3 ระดับ(ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเฉพาะทาง) (ทั้งหลักสูตร รายวิชา) (A 1.3)
2.      สร้างพยาบาลที่มีสมรรถนะสร้างเสริมสุขภาพ  แผนงานเชิงรุก2.1. ชุดโครงการประชุมระดมสมองกำหนดสมรรถนะและเนื้อหาสาระของการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 3 ระดับ (ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเฉพาะทาง) (ทั้งหลักสูตร และรายวิชา) และพัฒนามาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (A 2.1) 2.2. ชุดโครงการบูรณาการสมรรถนะและเนื้อหาสาระของการสร้างเสริมสุขภาพในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 3 ระดับ (ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเฉพาะทาง) (ทั้งหลักสูตร และรายวิชา) (A 2.2) แผนงานเชิงรุกและเชิงรับ 2.3. ชุดโครงการการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยการจัดการศึกษารายวิชาต่างๆ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ในหลักสูตรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 3 ระดับ (ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเฉพาะทาง) (ทั้งหลักสูตร/รายวิชา/กิจกรรมหรือโครงการในการจัดการศึกษาหลักสูตร) (A 2.3) 2.4. ชุดโครงการพัฒนานวัตกรรม/วิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในกลุ่มเป้าหมาย (สถาบันการศึกษา: ผู้บริหาร-อาจารย์-นักศึกษา-บุคลากร) (สถาบันบริการแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของภาคีหลัก:ฝ่ายการพยาบาล-พยาบาล-ทีมสุขภาพ-ประชาชนกลุ่มวัยต่างๆ) (A 2.4)
3.      สร้างพลังภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ  แผนงานเชิงรุกและเชิงรับ 3.1. ชุดโครงการพัฒนาขีดความสามารถ (capacity building) ขององค์กรภาคีหลัก/ แผนงานด้านการบริหารจัดการผลลัพธ์และการประเมินผลโครงการ/แผนงาน (โครงการประชุม ฝึกอบรม-ประชุมวิชาการ/ปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอื่นๆ) (A 3.1) 3.2. ชุดโครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารการสร้างเสริมสุขภาพ (การสื่อสารกับภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์/ การสื่อสารกับสังคม) อาทิ โครงการพัฒนาเวบไซท์ การจัดทำเอกสารวิชาการ สื่อแบบต่างๆ เวที และอื่นๆ  (A 3.2) 3.3. ชุดโครงการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของสถาบันภาคีหลักและสถาบันเครือข่ายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ (การจัดประชุมนำเสนอผลงาน เอกสารวิชาการ ตำรา เครื่องมือ สื่อต่างๆ และอื่นๆ) (A 3.3) 3.4. ชุดโครงการพัฒนาองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ และอื่นๆ 3.4.1.        สถาบันการศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ (การบริหารจัดการ/สิ่งแวดล้อมกายภาพ) (A 3.4.1) 3.4.2.        องค์กรนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ (A 3.4.2) 3.4.3.        การสร้างเสริมสุขภาพเขตจังหวัดภาคใต้ และอื่นๆ (A 3.4.3)
4.      สร้างนโยบายสุขภาพสังคม (สุขภาวะสังคม)  แผนงานเชิงรุก4.1. ชุดโครงการสังเคราะห์ข้อเสนอนโยบายองค์กรสร้างเสริมสุขภาพนำเสนอต่อสถาบันภาคีหลัก และภาคียุทธศาสตร์ (สภาการพยาบาล) (A 4.1) 4.2. ชุดโครงการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการผลิตพยาบาลที่มีสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพระดับสถาบันและระดับองค์กรวิชาชีพ (A 4.2)